dow osob

Od 1 marca nowy dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknęło kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu; nie ma także podpisu posiadacza.
Po 1 marca nie ma konieczności wymiany dotychczasowych dowodów; zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go – tak jak dotąd – bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.
Nowością i znacznym ułatwieniem będzie możliwość

indeks55

Opublikowano ustawę dotyczącą ozusowania zleceń Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia zostaną oskładkowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać mają także członkowie rad nadzorczych. Takie zmiany wynikają z ogłoszonej 18 grudnia br. ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o […]

minimalne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) zarządza się, co następuje: § 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym. § 2. Traci moc […]

images

Prezes  Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat. W decyzji zostały ustalone zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów: maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163